מהי חברה מפרה

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU

כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות והגשת דוח שנתי. האגרה מתבססת על "רישום" ולא על" פעילות". לכן, כל עוד החברה היא בסטאטוס פעילה ברשם החברות היא חייבת בתשלום אגרה. יתרה מזו, גם חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד היא לא חוסלה.

ישנן בישראל מאות אלפי חברות שמעולם לא התחילו פעילות או שחדלו מלפעול ולעיתים אינן פעילות שנים רבות, אך הן עדיין ממשיכות לקבל מידי שנה הודעת חיוב מאת רשם החברות לתשלום אגרה שנתית. חברות אלה ימשיכו לצבור מידי שנה חובות אגרות ולהיחשב חברות מפרות חוק.

ההכרזה על חברה כ"חברה מפרה"

אי תשלום אגרה שנתית ו/או הגשת דו"ח שנתי בזמן, מהווה עילה לנקוט בסנקציות שונות כנגד החברה, דירקטורים ובעלי שליטה בה.

סעיף 362א. (א) לחוק החברות קובע כי

  "בלי לגרוע מההוראות לפי סימן ב', היה לרשם יסוד סביר להניח כי חברה או חברת חוץ לא שילמה אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6), או כי חברה פרטית או חברת חוץ שאינן תאגיד מדווח הפרה חובה להגיש דין וחשבון שנתי לפי הוראות סעיפים 141 או 348, לפי העניין, רשאי הוא לרשום במרשם שהוא מנהל לגבי אותה חברה בהתאם להוראות חוק זה, כי החברה הפרה חובה כאמור (בסעיף זה – חברה מפרה).

" סעיף 362א (ב) לחוק החברות, מוסיף וקובע כי 

"ב)     הרשם ירשום במרשם, לגבי חברה כאמור בסעיף קטן (א), התראה על כוונתו לרשמה כחברה מפרה, ויציין בה את מועד רישומה; חלפו 30 ימים מיום רישום ההתראה ולא תיקנה החברה את ההפרה, תירשם במרשם כחברה מפרה; הרשם ישלח למען המשרד הרשום של החברה הודעה על רישום ההתראה."

כלומר, רשם החברות מוסמך לרשום התראה לחברה במרשם החברות בגין ההפרות לעיל . במידה שהחברה לא תיקנה את ההפרות בתוך 30 יום מהמועד הנקוב – החברה תוכרז כ"חברה מפרה", הודעה על כך תרשם גם בנסח החברה במרשם רשם החברות, הפתוח לעיון הציבור.

מהן הסנקציות נגד "חברה מפרה"?

סעיף 362א(ג) לחוק החברות קובע כי הסנקציות הבאות יוטלו על חברה מפרה:

"(ג)       על חברה מפרה יחולו הוראות אלה:
(1)     הרשם רשאי לסרב –
(א)    לרשום פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 40, לגבי החברה המפרה; הוראות פסקת משנה זו לא יחולו לעניין חברת חוץ;
(ב)     לרשום, בהתאם להוראות פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, שעבוד על נכסי החברה המפרה ושעבוד לטובתה, וכן לשנות רישום של שעבוד כאמור או לבטל שעבוד שנרשם על נכסי החברה המפרה; סירב הרשם לרשום שעבוד כאמור, לשנותו או לבטלו, לפי העניין, יוחזרו המסמכים שהוגשו לעניין זה בציון סיבת ההחזרה;
(ג)     לרשום חברה, שבעל מניות בה הוא אחד מאלה:
(1)     החברה המפרה;
(2)     בעל שליטה בחברה המפרה; לעניין זה, "בעל שליטה" – מי שרשום במרשם כבעל מניות של חמישים אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה המפרה במועד רישום התראה לגביה כאמור בסעיף קטן (ב), ומי שרשום במרשם כאמור בעת הגשת הבקשה לרישום חברה;
(3)     דירקטור בחברה המפרה, שלא שילם עיצום כספי שהוא נדרש לשלמו לפי סעיף 360 בשל הפרת החובה שבשלה נרשמה החברה כחברה מפרה;
(ד)     לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 323(3) עד (5) אם אחת או יותר מהחברות המתמזגות היא חברה מפרה;
(2)     רשם המשכונות שמונה לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967, רשאי לסרב לרשום משכון לטובת החברה המפרה וכן לסרב לשנות רישום משכון כאמור."

כלומר במידה שרשם החברות הכריז על חברה כמפרה, אזי לא יבוצעו במרשם החברות הפעולות הבאות הנוגעות לחברה:

  • רישום שעבוד על נכסי החברה.
  • רישום שעבוד לטובת החברה.
  • שינוי שם החברה או מטרותיה.
  • רישום חברה חדשה, שבעל מניותיה הוא: החברה המפרה או בעל השליטה בה.
  • רשם המשכונות לא ירשום משכון לטובת החברה המפרה.

כיצד ניתן למחוק את הרישום של חברה מפרה?

סעיף 362א (ד) לחוק החברות קובע כי

"(ד)      תיקנה חברה את ההפרה שבשלה נרשמה לה התראה או שבשלה נרשמה כחברה מפרה, לפי הוראות סעיף קטן (ב), ימחק הרשם את הרישום, ואולם הפרה חברה הרשומה כחברה מפרה הפרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), שלגביהן שלח לה הרשם הודעה למענה הרשום טרם התיקון האמור, לא ימחק הרשם את אותו רישום, אלא אם כן החברה תיקנה את כל ההפרות האמורות."

יוצא מכך איפה כי רק במידה שהחברה מסדירה את חובותיה לרשם החברות (או תיקנה את הסיבה האחרת שבגינה נרשמה כחברה מפרה), ימחק הרישום כחברה מפרה.

אז מה עושים? כיצד ניתן למנוע חיובים מיותרים בגין אגרה לחברה לא פעילה וכן למנוע סיכון של חיוב דירקטורים בחובות האגרה?

חברה שהפסיקה את פעילותה יכולה לבצע פירוק מרצון, כדי לחסוך לעצמה הצטברות של חובות אגרה נוספים והטלת סנקציות אישיות גם על נושאי המשרה ובעל השליטה בה. חברה שלא היתה פעילה וביצעה הליך של פירוק מרצון, תקבל פטור מחובות עבר של אגרות שנתיות בהצגת אישורים בדבר הפסקת הפעילות, כמפורט בתקנות החברות (אגרות), השתס"א-2001.

ישנם שני מסלולים לפירוק חברה מרצון: פירוק חברה במסלול המהיר ופירוק חברה במסלול הרגיל. פירוק חברה במסלול הרגיל הוא ארוך יותר ובעל שלושה שלבים שונים.

ייודגש, כי להחלטה בדבר פירוק חברה ישנן השלכות רבות, הן על בעליה ונושאי המשרה בה והן על צדדים נוספים כגון נושים, לקוחות וספקים. על כן, ראוי להבהיר כי הדברים האמורים מתייחסים בעיקרם, לחברות שאינן נושאות על גבן חובות כלפי נושים ואינן מקיימות פעילות מול לקוחות וספקים.

 

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מעשור בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. עורך דין וחשבונאי בעל ניסיון רב והוא מתמחה בפירוק חברות מרצון, פטור מאגרות וביטול חובות אגרה מרשם החברות.

 האמור במאמר זה הינו לידע כללי בלבד וכל המסתמך עליו עושה זאת על דעתו בלבד. אנו ממליצים לגשת ליעוץ משפטי פרטני.  

אודות שלומי סבג, עורך דין וחשבונאי

עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות דיקאן במשפטים ותואר ראשון נוסף בראיית חשבון וכלכלה. עורך הדין סבג עבד למעלה מעשור בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בארץ. עו"ד שלומי סבג הינו מומחה במשפט מסחרי, פירוק חברות מרצון, ומתמחה בתיקון רישום שלילי ב- BDI.